Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Toonen Kunststoffen.

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Toonen Kunststoffen met haar afnemers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Uitgesloten worden alle andere voorwaarden, welke door afnemers van toepassing (mochten) worden verklaard. Onder afnemer wordt verstaan een ieder die met Toonen Kunststoffen een overeenkomst van
welke aard dan ook sluit of wenst te sluiten.

1.2
Door het doen van een bestelling bij Toonen Kunststoffen aanvaardt de afnemer deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.3
Afwijkingen op deze voorwaarden, ook al staan deze uitdrukkelijk op de stukken van de afnemer vermeld, zijn uitsluitend van toepassing indien ook vermeld op de orderbevestiging van Toonen Kunststoffen. Mondelinge toezeggingen van/door medewerkers van Toonen Kunststoffen zullen haar niet binden.

1.4
Afwijkingen op deze voorwaarden zijn telkens eenmalig, tenzij steeds schriftelijk bevestigd.

Aanbiedingen.
2.1
Alle door Toonen Kunststoffen gedane aanbiedingen en genoteerde opdrachten zijn vrijblijvend. Een bestelling bindt de afnemer. Toonen Kunststoffen is pas gebonden na verzending van haar orderbevestiging.

2.2
Met betrekking tot de aangeboden goederen geldt dat uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van nuances in kleur en volgens de officiƫle voorschriften en normen toegestane toleranties. Geringe afwijkingen ten opzichte van de catalogi en documentatie worden voorbehouden, echter zonder de afnemer van zijn verplichtingen te ontslaan.

2.3
Indien door de afnemer bestelde goederen slechts gedeeltelijk uit voorraad leverbaar zijn en de fabrikant slechts een gedeelte van de bestelde hoeveelheid levert, is de afnemer gehouden de geleverde partij af te nemen en de koopprijs van de geleverde partij te voldoen, volgens de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Prijzen.
3.1
Alle door Toonen Kunststoffen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en overige op de goederen drukkende lasten.

3.2
Prijswijzigingen, ook na het versturen van de orderbevestiging, worden door Toonen Kunststoffen uitdrukkelijk voorbehouden. Toonen Kunststoffen is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden verhogingen van tarieven, lasten, belastingen en wijzigingen van wisselkoersen etc. aan de afnemer door te berekenen.

3.3
Zodra aan de afnemer is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem klaarliggen, dienen deze goederen binnen een werkweek (5 achtereenvolgende werkdagen) te worden afgenomen. Na die periode behoudt Toonen Kunststoffen zich het recht voor opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van haar recht op schadevergoeding.

Verpakking.
4.1
Goederen zullen door Toonen Kunststoffen worden verpakt indien zij dit nodig acht of indien de afnemer dit wenst. Verpakkingskosten zullen echter tegen een door Toonen Kunststoffen bepaalde kostprijs aan de afnemer in rekening worden gebracht. Dit wordt voor het accepteren van de order met de afnemer overlegd.

Levering en levertijd.
5.1
Levering van goederen geschiedt af magazijn van Toonen Kunststoffen door terbeschikkingstelling aan de afnemer of door overgave aan de betreffende vervoerder.

5.2
De door Toonen Kunststoffen opgegeven leverings- en productietijden zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn voor Toonen Kunststoffen niet bindend. De levertijd begint bij het versturen van de orderbevestiging en nadat, zulks ter beoordeling van Toonen Kunststoffen, alle noodzakelijke gegevens zijn verstrekt. Mocht de levertijd door Toonen Kunststoffen worden overschreden, zal dit de afnemer geen recht geven op ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding in welke vorm dan ook.

5.3
Toonen Kunststoffen behoudt zich het recht voor orders in gedeeltes uit te leveren. De afnemer dient elke deellevering te beschouwen als zelfstandige levering en de facturen binnen de gestelde tijd te voldoen.

Verzending.
6.1
Tenzij franko levering is overeengekomen, geschiedt de verzending van de goederen voor risico en rekening van de afnemer met een door Toonen Kunststoffen aangewezen vervoerder. De afnemer is gerechtigd bij een order zelf een vervoerder aan te wijzen.

6.2
Indien goederen, op verzoek van de afnemer, per expresse of koerier worden verzonden, zullen alle extra kosten aan de afnemer worden doorberekend.

Retourzending.
7.1
Retourzendingen worden door Toonen Kunststoffen slechts geaccepteerd indien Toonen Kunststoffen de afnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen altijd franko te zijn.

7.2
Ten onrechte geretourneerde goederen blijven voor een periode van maximaal 10 dagen voor de afnemer beschikbaar. Kosten van opslag en risico blijven voor rekening van de afnemer. Na deze periode worden de goederen nogmaals naar de afnemer gezonden. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.

Betaling en eigendomsvoorbehoud.
8.1
Facturen naar aanleiding van geleverde goederen of diensten dienen zonder enige korting binnen dertig dagen na factuurdatum aan Toonen Kunststoffen te worden voldaan, hetzij door kontante betaling aan het kantoor van Toonen Kunststoffen, hetzij door overmaking op een van de op de factuur genoemde rekeningen.

8.2
Indien de bovengenoemde betalingstermijn wordt overschreden, is de afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, gerekend over het openstaande bedrag met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, tot aan de datum waarop het verschuldigde bedrag in het bezit is van Toonen Kunststoffen. Indien de wettelijke rente hoger is dan de genoemde 1%, wordt de wettelijke rente berekend.

8.3
Als binnen een periode van veertien dagen na de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet in het bezit van Toonen Kunststoffen is, wordt de afnemer geacht nalatig te zijn en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.

8.4
Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door Toonen Kunststoffen gemaakt tijdens de invordering van de aan haar verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de nalatige afnemer. De kosten zullen minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen. Mochten deze kosten hoger zijn, dan wordt het totaal van de kosten aan de afnemer berekend.

8.5
Ongeacht hetgeen in 8.1 is bepaald heeft Toonen Kunststoffen het recht kontante betaling te verlangen, dan wel een gedeelte van het afgesproken bedrag bij wijze van vooruitbetaling te verlangen of anderszins van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor de betaling voordat de afnemer geleverd krijgt, een en ander ter beoordeling van Toonen Kunststoffen. Eventueel resterende bedragen dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn in het bezit van Toonen Kunststoffen te zijn. Indien Toonen Kunststoffen aanleiding ziet om voor het verstrijken van de betalingstermijn betaling van het resterende bedrag te vragen, dan is de afnemer gehouden hieraan te voldoen.

8.6
De door Toonen Kunststoffen aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Toonen Kunststoffen, totdat volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor eventueel gemaakte kosten met betrekking tot rente en andere kosten.

Reclame en aansprakelijkheid.
9.1
Toonen Kunststoffen staat niet in voor de juistheid van gegevens, tekeningen en materialen, door de afnemer verstrekt. Toonen Kunststoffen staat er uitsluitend voor in dat de geleverde goederen voldoen aan de opgegeven specificaties, met inachtneming van datgene wat in deze voorwaarden is vermeld.

9.2
Reclames dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen telefonisch of schriftelijk aan Toonen Kunststoffen ter kennis te worden gebracht. Schriftelijke bevestiging van telefonische reclames is altijd vereist. Indien de afnemer op het moment van reclame op enigerlei wijze (nog) nalatig is vervalt elk recht op reclame. Eventuele reclames ontheffen de afnemer nimmer van zijn (betalings-)verplichtingen.

9.3
Reclameren is niet meer mogelijk zodra de goederen zijn verwerkt, dan wel onoordeelkundig zijn verwerkt en of behandeld, zulks ter beoordeling van Toonen Kunststoffen.

9.4
De aansprakelijkheid van Toonen Kunststoffen zal zich bij een terechte reclame beperken tot het kosteloos retour nemen van de betreffende materialen en het kosteloos vervangen hiervan.

9.5
Toonen Kunststoffen kan onder geen beding aansprakelijkheid accepteren voor schade, toegebracht aan wat of wie dan ook, ten gevolge van c.q. verband houdende met geleverde goederen, overschrijding van levertijden of door Toonen Kunststoffen gedane adviezen. Evenmin geldt dit voor enig handelen of nalatigheid van haar medewerkers.

Adviezen.
10.1
Alle door Toonen Kunststoffen gedane adviezen zijn vrijblijvend gegeven, naar beste willen en weten en leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid.

10.2
De verantwoording van de aanschaf van een bepaald materiaal, na advies van Toonen Kunststoffen, ligt geheel bij de afnemer.

10.3
De afnemer is gebonden tot vrijwaring van Toonen Kunststoffen voor aanspraken van derden in welke vorm dan ook.

Wanprestatie en overmacht.
11.1
Indien de afnemer een uit een overeenkomst met Toonen Kunststoffen voortvloeiende verplichting niet stipt na wenst te komen, heeft Toonen Kunststoffen het recht alle verplichtingen van haar kant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor is geen ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst nodig. Toonen Kunststoffen houdt haar recht op schadevergoeding.

11.2
In geval van overmacht, toeval of van gebeurtenissen die buiten de wil van Toonen Kunststoffen plaatsvinden en die voor Toonen Kunststoffen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maken de overeenkomst na te komen, behoudt Toonen Kunststoffen zich het recht voor de order te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Dit houdt onder geen beding in schadevergoeding, in welke vorm dan ook, voor de afnemer. Toonen Kunststoffen stelt zich verplicht de afnemer in voorkomende gevallen terstond telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte te stellen en is verplicht om samen met de afnemer naar een acceptabel alternatief te zoeken. Dit houdt niet in een garantie voor het vinden van een alternatief.

Toepasselijk recht, geschillen:
12.1
Op elke overeenkomst, gesloten tussen Toonen Kunststoffen en de afnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2Alle geschillen, voortvloeiend uit de in 12.1 genoemde overeenkomsten worden uitsluitend berecht door een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Toonen Kunststoffen zich bevindt.